سیستم های رهیاب مگافورس MEGAFORCE GPS NAVIGATION http://megaforce-gps.mihanblog.com 2019-08-19T12:16:34+01:00 text/html 2015-07-25T09:53:33+01:00 megaforce-gps.mihanblog.com شبلی پروشانی معرفی سیستم ها http://megaforce-gps.mihanblog.com/post/1 <div id="___plusone_0" style="position: absolute; width: 450px; left: -10000px;"><iframe data-gapiattached="true" src="https://apis.google.com/u/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;bsv=o&amp;size=tall&amp;origin=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;url=http%3A%2F%2Fmihanblog.com%2Fblog%2Fpost%2Fedit%2Fpostrowid%2F1%2Fatrty%2F1392715515%2Favrvy%2F663598%2F%2Fkey%2F7769ace5b0d57be8f5f496fc3369e3d5&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DIQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Ft%3Dzcms%2Frs%3DAItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&amp;id=I0_1392715535783&amp;parent=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;pfname=&amp;rpctoken=35958620" name="I0_1392715535783" id="I0_1392715535783" vspace="0" tabindex="0" style="position:absolute;top:-10000px;width:450px;margin:0px;border-style:none" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" scrolling="no" frameborder="0" width="100%"></iframe></div><g:plusone data-gapistub="true" data-onload="true" data-gapiscan="true" size="tall"></g:plusone><script gapi_processed="true" src="https://apis.google.com/js/plusone.js" async="" type="text/javascript"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en.A7VRxxIM2-o.O/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=QQ/rs=AGLTcCOPF-nvhn3ZF7PRHjUs9YwKL98Cyg/t=zcms/cb=gapi.loaded_0"></script><script gapi_processed="true" src="https://apis.google.com/js/plusone.js" async="" type="text/javascript"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.en.6n6nwI51pnI.O/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=AQ/rs=AItRSTPUXsQu93qlcxVJdKODC9kOUUVv6w/cb=gapi.loaded_0"></script><script gapi_processed="true" src="https://apis.google.com/js/plusone.js" async="" type="text/javascript"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=IQ/rs=AItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw/cb=gapi.loaded_0"></script><script gapi_processed="true" src="https://apis.google.com/js/plusone.js" async="" type="text/javascript"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=IQ/rs=AItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw/cb=gapi.loaded_0"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O/m=gapi_iframes_style_bubble/exm=auth,plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=IQ/rs=AItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw/cb=gapi.loaded_2"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O/m=auth/exm=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=IQ/rs=AItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw/cb=gapi.loaded_1"></script><script gapi_processed="true" src="https://apis.google.com/js/plusone.js" async="" type="text/javascript"></script><script async="" src="https://apis.google.com/_/scs/apps-static/_/js/k=oz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O/m=plusone/rt=j/sv=1/d=1/ed=1/am=IQ/rs=AItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw/cb=gapi.loaded_0"></script><script gapi_processed="true" type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <div id="___plusone_0" style="position: absolute; width: 450px; left: -10000px;"><iframe data-gapiattached="true" allowtransparency="true" src="https://apis.google.com/_/+1/fastbutton?bsv&amp;hl=en-US&amp;origin=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;url=http%3A%2F%2Fmihanblog.com%2Fblog%2Fpost%2Fedit%2Fpostrowid%2F1%2Fatrty%2F1371273289%2Favrvy%2F663598%2F%2Fkey%2F25fcce64fd611ca7e8981ea2ec5c524d&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.3D9gGqV15ok.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DEQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTN5XPL_dZT_udfgqKxI3pMZZyA4cg#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled&amp;id=I0_1371273317128&amp;parent=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;rpctoken=39219006" name="I0_1371273317128" id="I0_1371273317128" vspace="0" tabindex="0" style="position: absolute; top: -10000px; width: 450px; margin: 0px; border-style: none;" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" scrolling="no" frameborder="0" width="100%"></iframe></div><g:plusone data-gapistub="true" data-onload="true" data-gapiscan="true"></g:plusone><span style="background-color: rgb(204, 102, 0);"><i><b><br style="color: rgb(51, 0, 51);"></b></i><span style="background-color: rgb(204, 153, 51);"><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><i><font size="3"><font size="3"><font size="3">&nbsp;آدرس سایت رسمی</font></font></font></i></span><font size="3"><font size="3"><font size="3"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"> <span style="background-color: rgb(204, 153, 51);">:&nbsp; </span></span></font></font></font></b></font></span></span><font size="3"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#FF0000"><br></font></span></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="7"><font size="6"><a href="http://megaforceiran.com" target="" title=""><font color="#CC0000">www.megaforceiran.com</font></a></font><b><a href="http://megaforce-gps.mihanblog.com/post/10" target="" title=""><!-- Place this tag where you want the +1 button to render. --><!-- Place this tag after the last +1 button tag. --><script type="text/javascript">  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();</script></a></b> </font></span></font><br><font color="#CC0000"><br></font><span style="font-size: 11pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="FA">رهیابی هوشمند و گویا به سمت مقصد به زبان فارسی یا انگلیسی با استفاده از دقیقترین نقشه مگافورس، شامل کلیه بزرگراهها، خیابانهای اصلی و فرعی، میادین، کوچه ها و بن بست ها.<br> &nbsp;قابل استفاده در کلان شهرها از جمله <span>&nbsp;</span>تهران ،کرج ، تبریز ،همدان ، قم، مشهد ، قزوین ، اصفهان ، رشت،یزد، کیش ، انزلی و جاده های بین شهری و پنجاه شهر مهم.</span> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 11pt;" lang="FA">به روز رسانی نقشه ها هر سه ماه یکبار<br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 11pt;" lang="FA">نصب آسان<span>&nbsp; </span>توسط پایه وکیومی برروی شیشه بدون نیازبه نصب آنتن یاکابل برق</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 11pt;" lang="FA">نقشه ، منوها، سخنگو و راهنمای دستگاه کاملا فارسی میباشند</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 11pt;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 11pt;" lang="FA"><b><font color="#CC33CC" size="3">نحوه کاربا سیستم رهیاب مگافورس</font></b><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><br>[http://www.aparat.com/v/MZ9hf]</p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><br><span style="font-size: 11pt; color: red;" lang="FA"><b><font color="#3333FF">ارتباط کاربری آسان(دسترسی آسان به منوها و امکانات سیستم )</font></b></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><br><strong><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ویژگی های کاربردی</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">:</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ جستجو و مشخص کردن دقیق</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">مکان و راهها</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش خلاصه ای از مسیر مورد نظر</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ یافتن سریع راه</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">و جستجوی مسیر بهینه</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ قابلیت انتخاب کوتاه ترین، سریعترین، از بزرگراه و غیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">بزرگراه</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ رهیابی هوشمندانه و گویا به سوی مقصد</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ جستجوی سریع و پیداکردن مسیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">جدید به صورت خودکار در صورت انحراف از خط حرکت</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ رهیابی به سوی هزاران مکا ن</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">مهم ثبت شده از قبیل بانک ها، پمپ بنزین و گاز، بیمارستان ها، مراکز پلیس و کلانتریها، موزه</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ها و مراکز تفریحی، رستورانها، ادارات دولتی و غیره</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><strong><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ویژگی های عمومی</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">:</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش نام خیابان فعلی و</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">خیابان بعدی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ ثبت مکانهای جدید</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ ثبت مسیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش دو بعدی و</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">سه بعدی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ شبیه سازی مسیر </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">لیست مسیر</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش سرعت لحظه ای خودرو</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ استفاده از آخرین (جدیدترین) آدرس</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">های وارد شده</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ انتخاب گوینده (مرد، زن، زبان انگلیسی)</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ جستجو ازطریق</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">آدرس (وارد کردن نام کوچه مورد نظر و یا تقاطع دو خیابان)</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش اسم خیابان</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">به همراه منطقه آن</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ جستجو اماکن مهم</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> <br> </span><strong><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ویژگی های</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><strong><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">خاص</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "> :</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش نقشه وکتور هنگام رهیابی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><br> <span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ـ نمایش مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا <br> ـ&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "></span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">صفحه نمایش لمسی<br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 11pt; color: red;" lang="FA"><font color="#3333FF">ا<font color="#333333">رتباط کاربری آسان(دسترسی آسان به منوها و امکانات سیستم )</font></font></span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><strong><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">ویژگی های مولتی مدیا</span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "> :</span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA"> <br> ـ امکان پخش&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">MP3</span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA"> <br> ـ امکان پخش&nbsp; فیلم و عکس</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; " lang="FA"> </span><span style="font-size: 10pt; " lang="FA"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 10pt; " lang="FA"><br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-size: 10pt; " lang="FA"></span></p><hr><img src="http://megaforceiran.com/images/T1%20photo.jpg" alt="" align="bottom" height="209" hspace="0" border="0" vspace="0" width="337"><br><br><br><br><br><hr><br><font size="2">&nbsp;</font><br><br><br><script gapi_processed="true" type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <div id="___plusone_0" style="text-indent: 0px; margin: 0px; padding: 0px; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 106px; height: 24px;"><iframe title="1+" data-gapiattached="true" src="https://apis.google.com/u/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;bsv=o&amp;origin=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;url=http%3A%2F%2Fmihanblog.com%2Fblog%2Fpost%2Fedit%2Fpostrowid%2F1%2Fatrty%2F1392715515%2Favrvy%2F663598%2F%2Fkey%2F7769ace5b0d57be8f5f496fc3369e3d5&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DIQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Ft%3Dzcms%2Frs%3DAItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&amp;id=I0_1392715537204&amp;parent=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;pfname=&amp;rpctoken=27989434" name="I0_1392715537204" id="I0_1392715537204" vspace="0" tabindex="0" style="position: static; top: 0px; width: 106px; margin: 0px; border-style: none; left: 0px; visibility: visible; height: 24px;" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" scrolling="no" frameborder="0" width="100%"></iframe></div> <iframe tabindex="-1" style="width: 1px; height: 1px; position: absolute; top: -100px;" src="https://accounts.google.com/o/oauth2/postmessageRelay?parent=http%3A%2F%2Fmihanblog.com#rpctoken=773713754&amp;forcesecure=1" id="oauth2relay1984170296" name="oauth2relay1984170296"></iframe><div style="display: block; visibility: hidden; position: absolute; width: 376px; left: -10000px; top: -10000px; height: 64px; z-index: 2000000000;"><table dir="ltr" style="width: 376px; height: 64px;" frame="void" rules="none" class=" gc-bubbleDefault pls-container" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr class="gc-reset"><td class="pls-topLeft gc-reset"><img class="gc-reset" style="width:1px !important; height:1px !important; max-width: 1px !important; max-height: 1px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/border_3.gif"></td><td class="pls-topTail gc-reset"><img class="pls-tailbottom gc-reset" style="width: 15px ! important; height: 9px ! important; max-width: 15px ! important; max-height: 9px ! important; display: none;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"><img class="pls-spacerbottom gc-reset" style="width: 1px ! important; height: 1px ! important; max-width: 1px ! important; max-height: 1px ! important; display: block;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td><td class="pls-topRight gc-reset"><img class="gc-reset" style="width:1px !important; height:1px !important; max-width: 1px !important; max-height: 1px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/border_3.gif"></td></tr><tr class="gc-reset"><td class="pls-vertShimLeft gc-reset"><img class="gc-reset" style="width:1px !important; height:4px !important; max-width: 1px !important; max-height: 4px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td><td class="pls-vertShim gc-reset"><img class="gc-reset" style="width:1px !important; height:4px !important; max-width: 1px !important; max-height: 4px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td><td class="pls-vertShimRight gc-reset"><img class="pls-dropTR gc-reset" style="width:5px !important; height:4px !important; max-width: 5px !important; max-height: 4px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td></tr><tr class="gc-reset"><td class="pls-contentLeft gc-reset"><img class="pls-tailright gc-reset" style="width: 9px ! important; height: 15px ! important; max-width: 9px ! important; max-height: 15px ! important; display: none;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"><img class="pls-spacerright gc-reset" style="width: 1px ! important; height: 1px ! important; max-width: 1px ! important; max-height: 1px ! important; display: block;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td><td class="pls-contentWrap gc-reset"><img class="pls-spinner " style="width: 16px ! important; height: 16px ! important; max-width: 16px ! important; max-height: 16px ! important; visibility: hidden;" src="https://ssl.gstatic.com/docs/documents/share/images/spinner-1.gif"><div class="goog-bubble-content gc-reset" style="width: 363px; height: 54px;"><iframe src="https://apis.google.com/u/0/_/+1/hover?hl=fa&amp;url=http%3A%2F%2Fmihanblog.com%2Fblog%2Fpost%2Fedit%2Fpostrowid%2F1%2Fatrty%2F1392715515%2Favrvy%2F663598%2F%2Fkey%2F7769ace5b0d57be8f5f496fc3369e3d5&amp;t=1392715568138&amp;source=widget&amp;isSet=false&amp;gsrc=3p&amp;confirmClass=grey&amp;referer=http%3A%2F%2Fmihanblog.com%2Fblog%2Fpost%2Fedit%2Fpostrowid%2F1%2Fatrty%2F1392715515%2Favrvy%2F663598%2F%2Fkey%2F7769ace5b0d57be8f5f496fc3369e3d5&amp;usegapi=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.fa.KxS8ZyMtOhA.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DIQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Ft%3Dzcms%2Frs%3DAItRSTPKc6SpSXZZcm2y6Jw7ciPwdWEZfw#_methods=mouseEvent%2CtrackingEvent%2ConVisibilityChanged&amp;id=I0_1392716082177&amp;parent=http%3A%2F%2Fmihanblog.com&amp;pfname=&amp;rpctoken=34067173" name="I0_1392716082177" id="I0_1392716082177" vspace="0" tabindex="0" style="margin: 0px; position: absolute; z-index: 1; border-style: none; outline: medium none; width: 363px; height: 54px;" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" scrolling="no" frameborder="0" width="100%"></iframe></div></td><td class="pls-dropRight gc-reset"><img class="pls-tailleft gc-reset" style="width: 12px ! important; height: 19px ! important; max-width: 12px ! important; max-height: 19px ! important; display: inline; left: 0px; top: 32px;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"><img class="pls-spacerleft gc-reset" style="width: 1px ! important; height: 1px ! important; max-width: 1px ! important; max-height: 1px ! important; display: none;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td></tr><tr class="gc-reset"><td class="pls-bottomLeft gc-reset"><img class="gc-reset" style="width:1px !important; height:1px !important; max-width: 1px !important; max-height: 1px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/border_3.gif"></td><td class="gc-reset"><table style="width:100%" class="gc-reset" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr class="gc-reset"><td class="pls-vert gc-reset"><img class="pls-dropBL gc-reset" style="width:4px !important; height:5px !important; max-width: 4px !important; max-height: 5px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td><td class="pls-dropBottom gc-reset"><img class="pls-tailtop gc-reset" style="width: 19px ! important; height: 13px ! important; max-width: 19px ! important; max-height: 13px ! important; display: none;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"><img class="pls-spacertop gc-reset" style="width: 1px ! important; height: 1px ! important; max-width: 1px ! important; max-height: 1px ! important; display: block;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td></tr></tbody></table></td><td class="pls-vert gc-reset"><img class="pls-dropBR gc-reset" style="width:5px !important; height:5px !important; max-width: 5px !important; max-height: 5px !important;" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/stars/po/bubblev1/spacer.gif"></td></tr></tbody></table></div><ins style="position: absolute ! important; background-color: transparent ! important; left: 676px ! important; top: 1887px ! important; width: 38px ! important; height: 24px ! important; z-index: -10000 ! important; display: none ! important;"></ins> text/html 2015-07-25T05:47:28+01:00 megaforce-gps.mihanblog.com شبلی پروشانی مگافورس G50 جدیدترین سیستم از کمپانی مگافورس آلمان به همراه نقشه اروپا http://megaforce-gps.mihanblog.com/post/9 &nbsp; <br><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#6633FF" size="5"><b><img src="https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8c6c64875d6773bd9d6b" alt="مگافورس G50" align="bottom" height="192" hspace="0" border="0" vspace="0" width="300"><br><br>از مزایای مگافورس G50</b> <br></font></div><font face="courier new,courier,monospace"><font face="impact" size="3"><br>صفحه نمایش 5 اینچی<br>به همراه داشتن نقشه کل اروپا (Euro Map) و نقشه مگافورس ایران <br>رزولوشن بسیار عالی صفحه&nbsp;<br>بلوتث کارکیت&nbsp; Bluetooth Car Kit جهت ارتباط و مکالمه ازطریق تلفن همراه <br>4 گیگابایت حافظه داخلی<br>بازی وسرگرمی (GAMES )<br>AV-in&nbsp; ورودی تصویر جهت پخش ازطریق ورودی ویدئو (قابل استفاده جهت سیستم های پخش خودرویی بدون مانیتور)<br>امکان نمایش فایل های Word- Excel- PowerPoint - PDF تنها با متن انگلیسی <br><br><br></font></font><div align="center"><font face="courier new,courier,monospace"><font face="impact" size="3"><img src="https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8c6c6487609571aa706e" alt="megaforce G50" align="bottom" height="184" hspace="0" border="0" vspace="0" width="304"><img src="https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8c6c64875f63b2a9ae67" alt="megaforce G50" align="bottom" height="139" hspace="0" border="0" vspace="0" width="222"></font></font><img src="https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8c6c64875e62a1af736e" alt="مگافورس G50" align="bottom" height="143" hspace="0" border="0" vspace="0" width="225"><br></div><br><br> text/html 2015-07-12T07:55:03+01:00 megaforce-gps.mihanblog.com شبلی پروشانی گزارش خطای نقشه http://megaforce-gps.mihanblog.com/post/13 <font size="3"><font color="#990000">مصرف کننده گرامی پیشاپیش از خرید شما متشکریم لطفا درصورت یافتن هر گونه خطایی بر روی نقشه به این شرکت اطلاع دهید<br><br>باتشکر</font><br></font><div align="center"><img src="http://megaforceiran.com/images/World%20Of%20Aqua%204%20Map%20App.png" alt="رهیاب مگافورس" align="bottom" height="217" hspace="0" border="0" vspace="0" width="217"><br></div> text/html 2015-07-12T04:35:38+01:00 megaforce-gps.mihanblog.com شبلی پروشانی لیست قیمت مصرف کننده سیستم ها http://megaforce-gps.mihanblog.com/post/2 <div align="right"><font color="#990000" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>جهت تایید قیمت نهایی با دفتر فروش تماس حاصل نمایید</b></font></font><br></div><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="3"><b>رهیاب خودرو مدل&nbsp; G50 مگافورس جدید&nbsp; ..............<font face="arial,helvetica,sans-serif">.</font>.................<font face="arial,helvetica,sans-serif">400</font>،000 تومان <br><br style="font-weight: bold;"></b></font></font><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; direction: rtl;"> رهیاب آنلاین T1مگافورس، ردیاب ، تاکسیمتر ، قابل برنامه ریزی... 270،000 تومان</span>&nbsp; <b><font color="#CC0000">(تخفیف ویژه جهت تعداد بالا)</font></b></font><br><font size="3"><br><b>ردیاب آنلاین خودرو ............................<font face="arial,helvetica,sans-serif">.</font>.................<font face="arial,helvetica,sans-serif">600</font>،000 تومان <br>&nbsp;</b></font><b><font size="3"><br></font><font size="3">ردیاب اشخاص بدون آبونمان سالانه..............................600،000 تومان</font><br><br><font color="#3366FF" size="2">قیمت و شرایط همکاری .......................................... تماس با مدیرفروش</font><br></b><br style="font-weight: bold;"></font><div align="right"><font size="4"><b><font color="#CC0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آموزش رایگان باحرکت خودرو درشهر</font></font></b></font><br><br><br></div><g:plusone size="tall"></g:plusone> text/html 2014-03-11T12:55:21+01:00 megaforce-gps.mihanblog.com شبلی پروشانی اطلاعات تماس: http://megaforce-gps.mihanblog.com/post/3 <font style="color: rgb(102, 0, 0); direction: ltr;" size="3">شرکت مهندسی بازرگانی اسکدار<br><br>نمایندگی فروش سیستم های رهیاب مگافورس<br><br>مسئول فروش: پروشانی<br>&nbsp;<br>شماره تلفن <b><u>دفتر خدمات وبه روزرسانی نقشه ها :</u></b><u> </u>02126212703<b>-</b>02126212705<br><br>شماره تلفن<u> <b>دفتر فروش</b></u> :88526124-88526125&nbsp; <br>ایمیل : porooshani-gps@scodarco.com<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; info@megaforceiran.com <br><br>نشانی <b>دفترفروش</b>: خیابان مطهری - بعد ازمیرعماد پلاک 191 واحد 3<br>نشانی <b>دفتر خدمات</b> : خیابان آفریقا - نبش طاهری - مجتمع تجارت ایرانیان - طبقه 7 واحد3<br><font color="#FF6600" size="3"><b>پذیرش نمایندگی و عاملین فروش درایران با شرائط مناسب وآسان</b></font><br><br><font size="4"><font color="#CC0000"><br></font></font></font><font style="color: rgb(102, 0, 0); " size="3"><font size="4">&nbsp;</font></font><img src="https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8b6a62895a9da9a8aca0" alt="" height="409" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="441"><font style="color: rgb(102, 0, 0); " size="3"><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"></span></font><br>-------------------------------------------------------------------<!-- Stat7.com --><script src="http://www.stat7.com/analytics/piwik.js" async="" defer="" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">  var _paq = _paq || [];  _paq.push(["trackPageView"]);  _paq.push(["enableLinkTracking"]);  (function() {    var u=(("https:" == document.location.protocol) ? "https" : "http") + "://www.stat7.com/analytics/";    _paq.push(["setTrackerUrl", u+"piwik.php"]);    _paq.push(["setSiteId", "4867"]);    var d=document, g=d.createElement("script"), s=d.getElementsByTagName("script")[0]; g.type="text/javascript";    g.defer=true; g.async=true; g.src=u+"piwik.js"; s.parentNode.insertBefore(g,s);  })();</script><!-- End Stat7.com Code --><!-- Begin: Stat7 Logo --><a href="http://www.stat7.com" title="تحلیل آمار سایت و وبلاگ" target="_blank"><img src="http://www.stat7.com/images/stat7-logo.png" title="تحلیل آمار سایت و وبلاگ" alt="تحلیل آمار سایت و وبلاگ"></a><!-- End: Stat7 Logo --><noscript><!-- Stat7.com Image Tracker --><img src="http://www.stat7.com/analytics/piwik.php?idsite=4867&rec=1" style="border:0" alt="" /><!-- End Stat7.com --></noscript>